پروژکتور – معابر

در مدیریت جوامع شهری، کیفیت محیط زندگی و اماکن عمومی اهمیت فراوانی دارند. روشنایی اماکن عمومی از جمله ی این عوامل مهم می باشد و یکپارچه سازی این عامل در جوامع می تواند موفقیت بزرگی در روند مدیریت جوامع شهری محسوب گردد. در این روشنایی یکپارچه، باید در تمام اماکن سکونت افراد، روشنایی با کیفیت قابل قبول، با پشتیبانی خوب تامین گردد.