الهام و خلق ایده:

آلتون کلمه ای با ریشه زبان ترکی بوده و به معنای طلای ناب می باشد.

شرکت آلتون رای دارای سه فعالیت اصلی در صنایع روشنایی، ترافیک و الکترونیک می باشد.

با توجه به ساختار فنی مهندسی و تولیدی شرکت آلتون رای و با نگرش به مفاهیم مستتر درنام آن، در خلق ایده و

هویت سازی لوگو بر مفاهیم و کانسپت های عنوان شده تاکید شده است.

بررسی کانسپت و خلق ایده:

۱ . نماد دست:

که در فرهنگ عامه نماد نیروی کار و تولید است و مفهوم تولیدی بودن شرکت آلتون رای را تداعی می کند.

۲ . نماد دستهای به هم پیوسته:

که به معنی تعاون، همیاری و کار گروهی (Team Work) است و نشان همبستگی و خرد جمعی در شرکت است.

۳ . نماد دایره:

دایره در مبانی هنر های تجسمی دارای مفاهیم متعددی همچون وحدت، تداوم، خلوص، تمرکز و … می باشد.

۴ . احاطه دایره مرکزی توسط دستها:

با مفهوم احاطه و اشراف بانیان مجموعه بر موضوع فعالیت شرکت یا به روایتی دیگر نگهبانی از خرد جمعی است.

۵ . هندسه منظم لوگو:

نمادهای مربع و دایره میانی که نشان از نظم موجود در سیستم و ساختار مهندسی شرکت دارد.

مسیر تولد لوگو یا نشان تصویری: