IP بر اساس استاندارد IEC60529 کلمه IngressProtection بیانگر درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود آب، xxx200 asian fat porno رطوبت، گرد و خاک و ضربه های مکانیکی می باشد. اعدادی که در سمت راست IP نمایش داده می شوند به ترتیب بیانگر :

1- حفاظت در برابر اجسام خارجی و تماس ( بین 0 تا 6)

2- حفاظت در مقابل نفوذ آب و مایعات ( بین 0 تا 8)

قرار گرفتن عدد 0 در هر یک از دو رقم به معنای این xxx200 asian fat porno است که دستگاه فاقد هر یک از خاصیت های فوق است.